Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Algemene voorwaarden - Wijnhandel-Slijterij De Moor

Wijnhandel-Slijterij De Moor is gevestigd aan de Gasthuisstraat 2, 3861BS Nijkerk

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnhandelslijterijdemoor.nl. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de Wijnhandel-Slijterij De Moor, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Wijnhandel-Slijterij De Moor verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. 

Alle aanbiedingen van Wijnhandelslijterijdemoor.nl zijn vrijblijvend. Wijnhandelslijterijdemoor.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Wijnhandel-Slijterij De Moor en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Wijnhandelslijterijdemoor.nl deze kosten komen voor rekening van de klant. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief Nederlands accijns en inclusief Nederlands B.T.W., exclusief bezorgingskosten en verpakkingskosten. Wijnhandel-Slijterij De Moor verstuurt de bestelling zodra de betaling ontvangen is, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven E-mail adres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Wijnhandel-Slijterij De Moor gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland.

De bestelde goederen worden, indien op voorraad, binnen 2 werkdagen verstuurd wanneer voor 23:59 uur is besteld  Anders de daarop volgende werkdag of wanneer de betaling of bestelde artikelen bij Wijnhandelslijterijdemoor.nl binnen zijn. Wanneer de bestelde artikelen niet binnen 2 werkdagen kunnen worden verzonden zal de servicedesk van Wijnhandelslijterijdemoor.nl de klant contact opnemen over zijn of haar bestelling.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Wijnhandelslijterijdemoor.nl overschreden wordt, zal Wijnhandelslijterijdemoor.nl de afnemer hiervan (via fax, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemende bevoegdheid om de overeenkomst met de Wijnhandel-Slijterij De Moor te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Wijnhandelslijterijdemoor.nl te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Wijnhandelslijterijdemoor.nl het in bovenstaand artikelgenoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Wijnhandelslijterijdemoor.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Wijnhandelslijterijdemoor.nl zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen. 

Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde product is voor Wijnhandelslijterijdemoor.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wijnhandelslijterijdemoor.nl kunnen worden uitgesloten.

Wijnhandelslijterijdemoor.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Wijnhandelslijterijdemoor.nl zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Wijnhandelslijterijdemoor.nl zal de afnemer hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de Wijnhandelslijterijdemoor.nl. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wijnhandelslijterijdemoor.nl deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de Wijnhandelslijterijdemoor.nl, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de Wijnhandelslijterijdemoor.nl. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de Wijnhandel-Slijterij De Moor, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Speciale actie codes zijn vaak tijdelijk en beperkt voor grotere aantallen of wederverkoop. Er bestaan actiecodes die 1 x per klant en/of bestelling zijn toe te passen. Deze zijn ter alle tijde te annuleren door onze medewerkers. Uitleg over de actie codes zijn op het moment dat deze actief zijn op de website zichtbaar.

Afnemers en bezoekers van Wijnhandelslijterijdemoor.nl website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Wijnhandelslijterijdemoor.nl geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Melding van fouten en/of manco's in een bestelling dienen uitsluitend per mail en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden, meldingen worden 100% nagezocht en via camera beeld, gewicht en voorraad.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnhandelslijterijdemoor.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de Wijnhandel-Slijterij De Moor, Gasthuisstraat 2, 3861BS Nijkerk. [email protected]

Wijnhandelslijterijdemoor.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54177863 / Btw nummer NL002143068B38